อาการของคนที่ "แอบรัก"

ผมไม่มีอ่ะดิ เอิ๊กๆ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง น า ง ฟ้ า คื อ ค น ธ ร ร ม ด า ไ ม่ คู่ ค ว ร . . .